Historik

49 år.

Det kan upplevas som en lång tidrymd såväl när vi blickar bakåt som framåt i tiden. Samtidigt kan vi påstå att en 49-åring är den som just har skaffat sig ett visst mått av erfarenhet och har hela livet framför sig. En illustration som väl passar in på Lions Club i Vallentuna. Under de hittillsvarande 49 åren har klubben ständigt utvecklats genom att erfarenheter har lagts till grund för vidare utveckling av klubben både vad gäller medlemsantal, aktiviteter och ekonomiska stödinsatser inom angelägna områden.

Det är betydande belopp som under åren har överlämnats som stöd till forskning, vårdinsatser, förebyggande åtgärder och utveckling inom olika områden, oftast med inriktning på barn och ungdomar. Sammantaget är det miljontals kronor som har skapats genom frivilligt arbete inom Lions Club Vallentuna, medel som sedan oavkortat har kunnat överlämnas till olika angelägna ändamål både lokalt, nationellt och internationellt.

Man kan tillåta sig att fundera över vad det är som gör att ett antal personer förenar sig i en klubb och genomför ett stort antal frivilliga insatser. Ser vi tillbaka till tiden då Lions bildades i Sverige var det strax efter kriget på hjälpbehoven var stora och det sociala skyddsnätet var alltför stormaskigt för att täcka behoven. Lions var här en föregångare i det frivilliga välgörenhetsbyggandet vilket då mottogs positivt. Välgörenhetsbegreppet har sedan utvecklats och frivillighetens betydelse har fått en delvis ny dimension. Samhällets förändringar under de senaste årtionden har varit omvälvande och inneburit stora påfrestningar för de flesta av oss. Många har hamnat vid sidan av arbetsgemenskapen, familjer har splittrats och den sociala oron och oredan har ökat. Ett nytt samhälle har vuxit fram med nya människor och nya värderingar. Den moderna människan har idag många förpliktelser i arbetet, i hemmet och på fritiden.

Det är i denna verklighet som vi har att verka och att motivera till frivilligarbete inom Lions. I dag handlar de frivilliga insatserna mer om den enskilda individens ansvar och engagemang i ett samhälle vars resurser krymper och där angelägna behov inte kan tillgodoses. Motivationen spelar här en avgörande roll för hur vi lyckas att engagera såväl nuvarande medlemmar som att rekrytera nya medlemmar. Vi har alla här en viktig roll att spela för att säkra klubbens framtida hälsa och vitalitet.

Lions syften och etik utgör härvid en värdefull plattform. Två egenskaper som utmärker en framgångsrik Lions-klubb är kamratskap och stolthet öververksamheten.

Gott kamratskap och stolthet över verksamheten i förening med ödmjukhet inför olika behov är något som i hög grad har kännetecknat vår klubb och även gjort det intressant för nya medlemmar att söka inträde. Samtidigt har verksamheten också rönt en ökad uppskattning och respekt i samhället.

Vår internationelle president 1999, Kajit Habanananda, har i det internationella programmet talat en hel del om harmoni som en viktig förutsättning för att utveckla Lions verksamhet. ”Utan harmoni skapas inga storverk” är det bärande budskapet. Ser vi framåt så känns det viktigt att vi fortsätter att utveckla verksamheten i takt med samhällets förändringar men också i fortsättningen låter kamratskap och harmoni vara centrala delar i basen för vår verksamhet. Samhället, både lokalt och globalt, kommer med all säkerhet att även i fortsättningen vara i behov av stödinsatser på olika områden där frivilliga insatser i organiserade former är välkomna.

En sak om framtiden vet vi. Det blir inte som nu! Låt oss därför ta tillvara erfarenheten under de gångna 49 åren för att tillsammans forma en lions-verksamhet som väl tillgodoser morgondagens krav under Lions motto – ”Vi Hjälper

Rulla till toppen